Menu Close

Dutch Glossary

Biometric Verification – Biometrische verificatie

Alle manieren waarop van een persoon de unieke identiteit kan worden vastgesteld door het beoordelen van een of meer biologische kenmerken. Deze omvatten onder andere vingerafdrukken, afmetingen van hand of oorlel, netvliespatronen, stempatronen en handgeschreven handtekeningen.

Het vermogen van een organisatie om het leveren van producten of diensten op het vooraf bepaalde aanvaardbare niveau voort te zetten na een verstoring.

Het proces van implementeren en onderhouden van de bedrijfscontinuïteit om verlies te voorkomen en zich voor te bereiden op, verzachten van en managen van verstoringen.

Ethisch aanvaardbare en werkzaam bevonden activiteiten gericht op het verminderen van risico op criminaliteit en de schadelijke gevolgen daarvan, met het uiteindelijke doel om de kwaliteit van leven en de veiligheid van individuen, groepen en gemeenschappen te verbeteren.

Het stelsel van systemen, netwerken en voorzieningen dat dusdanig essentieel is dat de ononderbroken werking ervan nodig is om de veiligheid van een organisatie, regio, maatschappij of land te waarborgen.

De praktijk van het verdedigen van computers, servers, mobiele gegevensopslag apparaten, elektronische systemen, netwerken en gegevens tegen kwaadwillende aanvallen.

Het beschermen van informatie en informatiesystemen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, verstoring, aanpassing of vernietiging om integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid te bieden.

Een serie technieken, waaronder verzamelen, vervoer, afscherming, ontkenning, verstoring en degenereren van informatie, waarmee men een voordeel op zijn tegenstanders behoudt.

Alle acties die genomen worden om de hoeveelheid diefstal, beschadiging of verspilling in een bedrijf te verminderen.

Een systeem van beleid en procedures die als doel hebben om het risico op het gebruikmaken van ongeautoriseerde toegang tot de middelen, panden of terreinen van een organisatie voor ongeautoriseerde doeleinden te beheersen en te beperken.

Actieve en passieve maatregelen nemen met het oog op het afschrikken van indringers, het voorkomen van ongeautoriseerde toegang alsmede diefstal en beschadiging van middelen zoals personeel, uitrusting, installaties, materialen en informatie, en om deze middelen te beschermen tegen dreigingen zoals spionage, sabotage, terrorisme, beschadiging, en criminele activiteiten.

Een voortdurende cyclus van plannen, organiseren, trainen, van middelen voorzien, oefenen, evalueren en correctieve acties ondernemen om daarmee een effectieve coördinatie tijdens de respons fase van een incident te waarborgen.

Het herstellen en hervatten van bedrijfsactiviteiten vanuit de tijdelijke maatregelen die tijdens en na een verstoring in werking zijn.

Het vermogen om ongunstige omstandigheden, druk, aanvallen of beschadiging van systemen te kunnen voorzien, ertegen bestand te zijn en zich eraan aan te passen.

Security personeel (bewakers, politie, handhavers) die het slagen van de tegenstanders voorkomen. De respons bestaat uit belemmeren en neutraliseren.

Effect van onzekerheid op (het behalen van) doelstellingen.

Inzicht krijgen in de aard van risico en de kenmerken ervan, waaronder indien van toepassing het risiconiveau.

Het gehele proces van risico-identificatie, risicoanalyse en risico-evaluatie.

Met de vastgestelde risicocriteria vergelijken van de resultaten van de risicoanalyse om te bepalen waar aanvullende actie vereist is.

Risico’s vinden, herkennen en beschrijven die een organisatie zouden kunnen helpen of juist verhinderen haar doelstellingen te bereiken.

Gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico’s.

Selecteren en implementeren van opties voor het aanpakken van risico’s.

Een aantal principes, kaders, processen en maatregelen toepassen om ongelukken, letsel en andere nadelige gevolgen te voorkomen.

(Bedrijfs-)activiteiten beschermen tegen verstoring en schade, waaronder aan mensen, informatie, middelen en reputatie, gebruikmakend van (procedure-)technische en fysieke risicoverminderings- en risicobeheersmaatregelen.

Medewerker die in loondienst of als (onder)aannemer (bedrijfs)terreinen, gebouwen, bezittingen of personeel bewaakt, patrouilleert en beschermt.

Toezicht houden op een persoon of plaats (bijvoorbeeld door middel van camera’s) vanwege een misdrijf dat plaatsgevonden heeft of verwacht wordt.