Menu Close

Finnish Glossary

Biometric Verification – Biometrinen tunnistus

Kaikki luonnollisen henkilön fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin tai käyttäytymiseen liittyvällä teknisellä käsittelyllä saadut henkilötiedot, kuten kasvokuvat tai sormenjälkitiedot, joiden perusteella kyseinen luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa tai kyseisen henkilön tunnistaminen voidaan varmistaa (Yleinen tietosuoja-asetus, Euroopan Unioni, 2016)

Organisaation kyky jatkaa tuotteiden tai palvelujen toimittamista hyväksytyllä ja ennalta määritellyllä kapasiteetilla häiriön jälkeen. (ISO 22313:2020)

Prosessi, jossa toteutetaan ja ylläpidetään liiketoiminnan jatkuvuutta jotta kyetään estämään tappiot ja valmistautumaan häiriöiden lieventämiseen ja hallintaan (ISO 22313:2020)

Eettisesti hyväksyttävää ja näyttöön perustuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on vähentää rikosriskejä sekä niiden haitallisia seurauksia. Perimmäisenä tavoitteena on toimia yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen elämänlaadun ja turvallisuuden parantamiseksi. (European Crime Prevention Network)

Järjestelmien, verkkojen ja resurssien kokonaisuus, joka on välttämätön organisaation, alueen, yhteiskunnan ja maan turvallisuuden varmistamiselle.(U.S. Department of Homeland Security, website)

Käytänteet joilla suojataan tietokoneita, palvelimia, mobiililaitteita, elektronisia järjestelmiä, verkkoja ja tietoja haitallisilta hyökkäyksiltä (Kaspersky, website)

Tietojen ja tietojärjestelmien suojaaminen luvattomalta pääsyltä, käytöltä, paljastamiselta, häiriöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta eheyden, luottamuksellisuuden ja saatavuuden takaamiseksi (National Institute of Standards and Technology, U.S. Chamber of Commerce, 2020)

Tekniikat kuten tiedon kerääminen, välittäminen, suojaaminen, kieltäminen, häiritseminen ja heikentäminen, joilla on tavoitteena saada etua vastustajiinsa nähden. (Burns, M. 1999)

Kaikki toimet, joita tehdään varkauksien, rikkoutumisien tai tuhlauksen vähentämiseksi yrityksessä.(Collins dictionary)

Käytännöt ja menettelyt joilla pyritään hallitsemaan ja minimoimaan riskiä siitä, että ihmiset käyttävät luvallista pääsyä organisaation omaisuuteen tai tiloihin luvattomiin tarkoituksiin. (UK Government publication, Personnel and People security, 2020)

Aktiiviset ja passiiviset toimenpiteet, jotka on tarkoitettu tunkeilijoiden torjumiseksi ja estämään luvatonta pääsyä, varkauksia ja vahinkoja jotka kohdistuvat suojattuihin etuihin kuten henkilöstöön, välineisiin, laitteistoihin, materiaaleihin ja tietoihin, ja suojella näitä etuja uhilta, kuten vakoilulta, sabotaasilta, terrorismilta, vahingoilta ja rikolliselta toiminnalta. (Center for Development of Security Excellence, 2017)

Jatkuva suunnittelun, organisoinnin, koulutuksen, varustamisen, harjoittelun, arvioinnin ja korjaavien toimenpiteiden sykli, jolla pyritään varmistamaan tehokas toiminta tapahtumiin reagoitaessa. (Keim, M. 2021)

Dokumentoidut prosessit, joilla organisaatio palauttaa normaalit liiketoimintonsa häiriön jälkeen. (ISO 22301:2019)

Kyky ennakoida, kestää, toipua ja mukautua järjestelmiin kohdistuvista haitallisista olosuhteista, painostuksesta ja hyökkäyksistä.(National Institute of Standards and Technology, U.S. Chamber of Commerce, 2020)

Turvallisuuteen liittyvä vaste (vartijat, poliisit, lainvalvontaviranomaiset), jotka estävät vihamielisen toiminnan onnistumisen. Vaste koostuu toiminnan keskeyttämisestä ja neutraloinnista.

Epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. (ISO 31000)

Tarkoitus on ymmärtää riskin luonne ja sen ominaisuudet sekä tarvittaessa riskitaso. (ISO 31000)

Kokonaisvaltainen prosessi, joka kattaa riskien tunnistamisen, riskianalyysin ja riskin merkityksen arvioinnin. (ISO 31000)

Riskianalyysin tulosten vertaaminen määriteltyihin riskikriteereihin, jotta voidaan määrittää, tarvitaanko lisätoimenpiteitä. (ISO 31000)

Löytää, havaita ja kuvata riskit, jotka voivat auttaa organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tai estää organisaatiota saavuttamasta tavoitteitaan. (ISO 31000)

Koordinoitu toiminta, jolla organisaatiota johdetaan ja ohjataan riskien osalta. (ISO 31000)

Riskien käsittelyn tarkoitus on valita ja toteuttaa vaihtoehdot riskien käsittelyyn. (ISO 31000)

Periaatteet, puitteet, prosessit ja toimenpiteet onnettomuuksien, vammojen ja muiden haitallisten seurausten ehkäisemiseksi. (Skybrary, website)

(Liike)toiminnan ja siihen kuuluvien henkilöiden, tiedon, omaisuuden ja maineen suojaaminen häiriöiltä ja haitoilta toiminnallisilla, teknisillä ja fyysisillä riskinhallinta- ja valvontatoimenpiteillä. (Smith and Brooks 2012; Fischer et al. 2008;Talbot and Jakeman 2009).

Henkilö joka on palkkauksen tai sopimuksen perusteella vartioi, kiertää tai suojaa tiloja, omaisuutta tai ihmisiä.

Henkilön tai paikan tarkkailua (esim. kameroilla) tapahtuneen tai odotettavissa olevan rikoksen vuoksi (Cambridge dictionary, adjusted)